รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

คณบดี
 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์

รองคณบดี
 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำโสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำโสภา

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ
 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
 

 

  อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ

อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ
  ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน

อาจารย์ ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
  อาจารย์ ดร.นพดล อรุณรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการจัดการความรู้
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 

อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกายภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน

อาจารย์ จิระศักดิ์ พูนผล

รองศาสตราจารย์(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ

รองศาสตราจารย์(พิเศษ) มนู ศรีขจร

รองศาสตราจารย์รุ่งจรัส หุตะเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวานิช

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ชูแวว

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์

รองศาสตราจารย์อุษณีย์ อุยะเสถียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ทำเนียบคณบดี

นาท
รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์
วาระการดำรงตำแหน่ง ปี 2520 – 28 พฤศจิกายน 2527
ธนากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน
วาระการดำรงตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2528 – 13 กันยายน 2533
อรพินท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เอี่ยมศิริ
วาระการดำรงตำแหน่ง 18 กันยายน 2533 – 15 กรกฎาคม 2535
เทพนม
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน
วาระการดำรงตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2535 – 30 กันยายน 2538
รุ่งจรัส
รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2538 – 30 กันยายน 2542
อนุชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2550
สิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2550 -30 กันยายน 2554
กัมปนาท
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2554 – 2562
สุระ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน