งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

 1. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าตรวจวัดและวิเคราะห์ โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2564
 2. ประกาศการใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล
 3. ประกาศหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ ห้องปฎิบัติการฯ เพื่อการวิจัย หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือบริการวิชาการ สำหรับบุคคลภายนอก
 4. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน ESPReL พ.ศ. 2563
 5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563
 6. ประกาศ อัตราค่าบริการ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 7. ประกาศ อัตราค่าบริการ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
 8. ระเบียบปฏิบัติในการขอใช้พิ้นที่เพื่อตากตัวอย่างหรือตากดิน และการใช้ตู้แช่เพื่อเก็บตัวอย่าง
 9. ประกาศ มาตรการในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบวิถีใหม่ (New Normal) ของนักศึกษา
 10. ประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุง การใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และค่าวัสดุ สารเคมี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ขั้นตอนต่างๆ

 1. ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุคงรูปและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มต่างๆ

 1. แบบฟอร์มการยืมคืนพัสดุ LAB (ของมหิดล) 
 2. ใบขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมนอกเวลาทำการ
 3. ใบขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในเวลาทำการ
 4. ใบเบิกวัสดุ-สารเคมี
 5. ใบยืมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภายนอกคณะ
 6. ใบยืมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภายในคณะ
 7. Materials and Chemical Requisition Form
 8. Scientific Equipment Loan Outside Faculty
 9. Scientific Equipment Loan within Faculty
 10. Request for Use of the Environmental Laboratory During Working hours
 11. Request for Use of the Environmental Laboratory Outside Working hours

แนวปฏิบัติในการจัดทำห้องปฏิบัติการปลอดภัย ตามมาตรฐาน ESPReL