Home | ระเบียบปฏิบัติ | คู่มือด้านงานวิจัยและมาตรฐานการวิจัย | คู่มือการตั้งงบประมาณการวิจัย | ทุนวิจัยจากเงินรายได้ส่วนงาน

แบบเอกสารต่างๆ/Form Download

สนับสนุนผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนผลงานวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมฯ
เอกสารแนบ การขอรับค่าตีพิมพ์

1) เอกสารแบบขอรับค่าตีพิมพ์

2) สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

3) สำเนาหน้าเว็บไซต์วารสารที่มีชื่อบทความที่เผยแพร่

4) สำเนาหน้าฐาน Web of Science/Scopus/TCI/อื่นๆ ตามประกาศฯ ที่มีชื่อวารสารอยู่ในฐานนั้น
คลิกอ่านวิธีการสืบค้นหลักฐานประกอบการยื่นแบบขอรับค่าตอบแทนผลงาน

5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

* เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าทุกแผ่น

การส่งเอกสารสามารถส่งได้ที่

  • ผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ น.ส. อิสรีย์ ห้องงานวิจัย โทร 2108
  • ผลงานการตีพิมพ์ระดับชาติ น.ส สุรีกานต์ ห้องสำนักงานวิทยบริการ โทร 2223
  • ต้องการสอบถามสถานะของการดำเนินการเบิกจ่าย โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ยุพา งานคลังและพัสดุ โทร 2121 (รอขั้นตอนจากมหาวิทยาลัยหลังยื่นเอกสาร 1-2 เดือน)
 เอกสารแนบ การยื่นขอรับค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร

1) แบบขอรับค่าตีพิมพ์ / สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

2) สำเนาสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

* เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าทุกแผ่น

ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนประมาณ 1-1.5 เดือน เมื่ออนุมัติแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของท่าน

 

Invention Disclosure เอกสารการขอจด สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

Research fund Seed Grant / R2R Grant
Research Group Grant
การเผยแพร่ผลงาน