งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 

 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

  1. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าตรวจวัดและวิเคราะห์ โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2564
  2. ประกาศหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ ห้องปฎิบัติการฯ เพื่อการวิจัย หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือบริการวิชาการ สำหรับบุคคลภายนอก
  3. ประกาศ อัตราค่าบริการ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  4. ประกาศ อัตราค่าบริการ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก