การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ไฟล์ข้อมูล

ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

 • แสดงแผนผัง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 •  ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

https://en.mahidol.ac.th/images/policy/20210203_structure.jpg

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
 • แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

https://en.mahidol.ac.th/th/enstaff-thai/staff-administrative-thai

 

**เพิ่มข้อมูลช่องการติดต่อของผู้บริหาร

o3

อำนาจหน้าที่

 • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

**เพิ่มข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานฯ

o4

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการ :

https://en.mahidol.ac.th/images/policy/20201224_policy_02.pdf

แผนยุทธศาสตร์ :

https://en.mahidol.ac.th/images/policy/policy2010_complete.pdf

o5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 • ที่อยู่หน่วยงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรสาร
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ตั้งหน่วยงาน

แผนที่ตั้งหน่วยงาน :

https://en.mahidol.ac.th/th/about-en-thai/map

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**เพิ่มข้อมูลแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

การประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี        พ.ศ.2564

https://en.mahidol.ac.th/th/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

o8

Q&A

 • แสดงข่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง  ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

https://en.mahidol.ac.th/th/forum

o9

Social Network

 • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

Facebook:

https://www.facebook.com/en.mahidol/

Instagram:

https://www.instagram.com/environment.mahidol/

Twitter:

https://twitter.com/EnMahidol

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการ :

https://en.mahidol.ac.th/images/policy/20201224_policy_02.pdf

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

 •  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหารายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

**รอผลการติดตาม ปี 2564**

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

https://en.mahidol.ac.th/images/policy/Budget/2021_budget_08.pdf

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

https://en.mahidol.ac.th/images/km/2021_tongchana_munual.pdf


https://en.mahidol.ac.th/images/km/2021_ratri_manual.pdf


https://en.mahidol.ac.th/images/km/2021_sap_manual.pdf

การให้บริการ

o14

คู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

รอเพิ่มข้อมูล

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 •  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

รอเพิ่มข้อมูล

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

รอเพิ่มข้อมูล

o17

E-Service

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

รอเพิ่มข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 •  มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564

 

https://en.mahidol.ac.th/images/policy/Budget/2021_budget_06-7.pdf


 

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

รอเพิ่มข้อมูล

 

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

https://en.mahidol.ac.th/images/policy/Budget/2021_budget_08.pdf

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secureds/HOME?url=/eGPDocPlan&proc_id=PLNI0006

o22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเชิญชวน

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=64017062423&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure 

ประกาศผล

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=63117177480&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

 

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=63107352369&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

 

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=64017062423&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ไตรมาส 1 เลขโครงการ 64027192746

http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch

ไตรมาส 2 เลขโครงการ 64057426188

http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch

ไตรมาส 3 เลขโครงการ 64097416836

http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/prosearch.sch

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รอเพิ่มข้อมูล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://en.mahidol.ac.th/images/faculty/staff/2021-personal-plan.pdf

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รอเพิ่มข้อมูล

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://en.mahidol.ac.th/th/humanresources

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รอเพิ่มข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รอเพิ่มข้อมูล

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รอเพิ่มข้อมูล

o31

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รอเพิ่มข้อมูล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://en.mahidol.ac.th/th/forum

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://en.mahidol.ac.th/th/about-en-thai/activities-en-thai/activities-en-2021-thai

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://en.mahidol.ac.th/images/executiveswill.pdf

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://en.mahidol.ac.th/th/about-en-thai/activities-en-thai/activities-en-2021-thai

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รอเพิ่มข้อมูล

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รอเพิ่มข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รอเพิ่มข้อมูล

แผนป้องกันการทุจริต

o39

แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต

รอเพิ่มข้อมูล

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รอเพิ่มข้อมูล

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รอเพิ่มข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รอเพิ่มข้อมูล

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รอเพิ่มข้อมูล

 

 

กรุณาล็อคอิน