การย่อยสลายสีย้อมเมทิลออเรนจ์ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เจืออลูมิเนียม

Dr.Piangjai Peerakiatkhajohn


Journals Nanomaterials Volume 11 Issue 4 10.3390/nano11041059

https://www.mdpi.com/2079-4991/11/4/1059

นโยบาย/ยุทธศาสตร์การวิจัย
ระเบียบปฏิบัติ
คู่มือ/Guideline/ประกาศ
ทุนวิจัย
รางวัล/ผลงาน

ติดต่อเรา

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล

โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116