Home

Research-Highlights

20212020 | 2019 | 2018

ความมั่นคงด้านน้ำและระบบนิเวศ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาเพชรบุรีตอนล่าง

รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

Read more

การจัดการความรู้การทำนาแปลงใหญ่
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์
Read More

Management of Paddy Fields and Climate Change in Thailand: Alternative and managed Effectively

รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์

Read more

การประยุกต์ใช้มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Office) เพื่อลดการใช้พลังงาน
และก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสำนักงานของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย

รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต

Read more

 

การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการพันธุ์ข้าว
และกระบวนการจัดการเครือข่ายของ
Young Smart Farmer
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ดร.นพพล อรุณรัตน์
Read More

การประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และการจัดการของเกษตรกรรายย่อย
และการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่
สู่ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ดร.นพพล อรุณรัตน์
Read More