กิจกรรม

วันพุธ, พฤศจิกายน 10, 2021 researchactivities
การบรรยาย Research Talk ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “อัพเดทสถานการณ์ทุนวิจัย รู้เขารู้เรา เตรียมพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ” วิทยากร: นายยุทธพล ผ่องพลีศาล เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.15 -15.00 น. แบบออนไลน์...
วันจันทร์, กันยายน 20, 2021 researchactivities
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารการวิจัย ได้จัดกิจกรรมบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย” ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.15 – 15.00 น. แบบออนไลน์...

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30-16.00 น.

ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย

พร้อมด้วย รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

และ ผศ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เข้าร่วมประชุมหารือในเบื้องต้นกับ ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง

พร้อมด้วย อ.ดร. ศิรดล ศิริธร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง อ.ดร.สมศิริ เซียววัฒนกุล

และ อ.ดร.นทชัย วงษ์ชวลิตกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถึงความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างส่วนงานเพื่อการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมร่วม (Joint Training Unit) กับ University College London สหราชอาณาจักร โดยการขอทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2564 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน อาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 

ติดต่อเรา

งานบริหารการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล

โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116

login