การประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการจัดการของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ สู่ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(Evaluation and comparison of environmental and economic aspects between individual and large scale farmers to alternative mitigation options)

 

หัวข้อ

รายละเอียด

SDG goal หลัก:

13

ชื่องานวิจัย:

การประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการจัดการของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ สู่ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Evaluation and comparison of environmental and economic aspects between individual and large scale farmers to alternative mitigation options)

คณะ:

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ:

เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรวมกันทำนาแปลงใหญ่เพื่อสนับสนุนให้บริหารจัดการผลผลิตของตนเอง แก้ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง วางแผนการทำนาอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองทั้งการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก จึงต้องมีการวิจัยเพื่อประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ของเกษตรกรรายย่อย และการรวมกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ และประเมินทางเลือกในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบผลิตข้าว ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา:

ศึกษาระบบผลิตข้าว 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การทำนาแบบดั้งเดิม (เกษตรกรรายย่อย 2) การทำนาแปลงใหญ่ (การรวมกล่มของเกษตรกร) และ 3) การปลูกพืชหมุนเวียนหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว (ทั้งเกษตรกรรายย่อย และ เกษตรกรกลุ่มทำนาแปลงใหญ่) โดยจะครอบคลุมทั้งเกษตรกรรายย่อย และ เกษตรกรกลุ่มทำนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่ จ.พิจิตร

วัตถุประสงค์:

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทำนาแบบดั้งเดิม การทำนาแปลงใหญ่ และ การปลูกพืชหมุนเวียนหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอย่างครบวงจรและเป็นระบบ รวมถึงศึกษากระบวนการที่ชาวนาสามารถที่จะบริหารจัดการการทำนาแปลงใหญ่ โดยพิจารณาใน 3 แง่มุม คือ ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (คาร์บอนฟุตพริ้นต์ วอเตอร์ฟุตพริ้นต์ และการใช้พลังงาน) ด้านเศรษฐศาสตร์ (ต้นทุนและผลตอบแทน และ ต้นทุนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Marginal abatement cost))

แหล่งทุนสนับสนุน:

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หน่วยงานที่ร่วมมือ:

-

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

เกษตรกร

ระดับความร่วมมือ:

ท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้):

เป็นข้อมูลต้นแบบ และข้อเสนอเชิงวิชาการที่สนับสนุนการตัดสินใจต่อเกษตรกรและการกำหนดมาตรการเชิงรุกเกี่ยวกับการผลิตข้าวแบบการรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ของการช่วยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวของเกษตรกร และตอบโจทย์รัฐบาลในเรื่องการทำนาแปลงใหญ่ (31 มกราคม 2563)

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:

 

รูปภาพประกอบ:

 การประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการจัดการของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ สู่ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการจัดการของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ สู่ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:

12