งานฝึกอบรม 

Training Center


คู่มือการฝึกอบรม Training guide

Public Training_Manual In-house Training Manual Facilities of Training

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

Power Green Camp รุ่นที่ 13

• Learning from Experience  ในหัวข้อ "Art & Nature การเพิ่มมูลค่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพ"

• Learning by Doing  ในหัวข้อ "เรียนรู้กระบวนการผลิตและชีวิตชาวสวน" โดยการทำกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรในชุมชน

• Learning from Experience  ในหัวข้อ "สามพรานโมเดล" โมเดลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 12

• การจัดการขยะ วิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ขยะ ศึกษาแปลงปุ๋ยหมักชีวภาพของ

• การหาความหนาแน่นของขยะในพื้นที่ชายฝั่ง และการจำแนกประเภทของขยะ

• การจัดการป่าชายเลน

• ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

• มลพิษทางน้ำและการจัดการน้ำ

• มลพิษทางอากาศ และกลิ่นรบกวน

• การจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม  "ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"

• SDGs 15 เรื่อง "สำรวจป่าโลกล้านปี"

• SDGs 11 Sustainable Cities and Communities เรื่อง "เมืองน่าอยู่และยั่งยืน"

• SDGs 12 เรื่อง "พลังงานสะอาด" (พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานเชื้อเพลิงเอทนอล/ไฮโดรเจน)

• SDGs 13 เรื่อง "ลดโลกร้อน นอนสบาย"

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ 

Natural Disasters Management

Adapting to Climate Change: Facing the Consequence

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ 

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

งานบริหารการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล

โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116

login