ลือพล ปุณณกันต์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์),
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
- มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (น้ำ อากาศ เสียง)
- สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
- การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ยังไม่มีข้อมูล
 

E-mail

 
luepol.pun@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2210

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.