บัณฑิต ชาญณรงค์ , ดร.

คุณวุฒิ

 
D.Eng. (Environmental Engineering and Management)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์),
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Water engineering (membrane and physico-chemical process)
Wastewater enginerring
Solid waste management
Infectious waste management
Hazardous waste management
Clean technology and waste-to-energy
Environmental management and planning
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
<ยังไม่มีข้อมูล>
 

E-mail

 
bundit.cha@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2306

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.