รัตนะ บุลประเสริฐ , ดร.

คุณวุฒิ

 
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
Cert. Geographically Integrated Natural Disaster Managements
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาป่าไม้
การประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเกษตร
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประเมินทางด้านเศรษฐ-สังคม
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ปี พ.ศ 2546: โครงการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย แพร่
ปี พ.ศ 2547: โครงการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ปี พ.ศ 2548: โครงการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ 2548: โครงการจัดทำข้อมูลระบบแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
รัตนะ บุลประเสริฐ (2548) “การใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกลำไยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่” การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2548.โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน).14-16 ธันวาคม 2548 ณโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ 2549: โครงการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด พิจิตร กำแพงเพชร
ปี พ.ศ 2549: โครงการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร
ปี พ.ศ 2550: โครงการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพชรบูรณ์
รัตนะ บุลประเสริฐ หัสไชย บุญจุง และสุวิทย์ อ๋องสมหวัง (2552) “แบบจำลองการประเมินแนวโน้มรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบันกรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่” การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552.โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน).วันที่ 21 -23 มกราคม 2552 กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ 2551-2553: โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการและการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ 2553 – 2554: ระบบภูมิสารสนเทศพืชสมุนไพรจากอักษรธรรมล้านนา
ปี พ.ศ 2553 – 2554: การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลว่านพลายแฉก(Cherotylis)บริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี)
รัตนะ บุลประเสริฐ วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ชลธิศ เขียวลงยา (2553)การจัดทำฐานข้อมูลการกระจายพันธุ์ของอั้วชมพูไพร (Calanthe rosea (Lindl.) Benth.)ในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี.การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4.สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่.24-26 มีนาคม 2553.
Swangpol,S.,Boonprasert,R.,Yanisarapunt,Rotchanapreeda,T., Atawongsa,K., and Wongniam,S. (2011) Phylogeographic patterns of native banana species (Musa L., Musaceae) in Thailand. Internationl congress on IBC2011 XVII.Melbourne Australia . 23-30 July 2011. 335p..
[Online].Available: http://www.ibc2011.com/downloads/IBC2011_Abstract_Book.pdf
Boonprasert,R. (2009) Application of geoinformatics technique in evaluation suitability of agricultural land in small watershed area: case study Mae Kuang watershed, Chiang Mai, Thailand. PhD thesis. School of Remote Sensing, Institute of Science Suranaree University of Technology.167p.
[Online].Available: http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3369
 

E-mail

 
rattana.boo@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ext 2209

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.