ขอเชิญร่วมส่งรายชื่อพร้อมประวัติ แม่ที่มีผลงานโดดเด่น เข้าชิงรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดลล้อมประจำปี 2558
 

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558


วิธีการสมัคร  

1. เขียนประวัติของแม่ในด้านความเป็นแม่และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

2. ผู้สมัครแนบหลักฐานที่โดดเด่นเกี่ยวกับความเป็นแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาพร้อมกับใบสมัคร

3. ส่งประวัติมาที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2222 โทรสาร 02-4419-509-10.


วิธีการคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจากประวัติ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผ่านการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกฯ พิจารณาตัดสินจากการสัมภาษณ์
ประกาศผล
จะทำการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ผ่านทางเว็บไซต์
http://www.en.mahidol.ac.th/greenmom
รางวัลที่ได้รับ
แม่ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2558
ขอบเขตพื้นที่การคัดเลือก
ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็น “แม่” ที่มีบุตร ธิดา โดยสายเลือดหรือโดยสมรสในความดูแลของตนเอง
2. สัญชาติไทย
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
 1. ด้านความเป็นแม่
  • 1.1 การอุทิศกำลังกาย กำลังใจ อุทิศชีวิตตนด้วยความมานะ อุตสาหะ
  • 1.2 มีความอดทน ประหยัด อดออมและขยันหมั่นเพียร
  • 1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
 2. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ส่วน
  • 2.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อลูกและครอบครัว
         2.1.1 การปลูกฝังให้ลูกรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
         2.1.2 อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกด้วยการใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดธรรมชาติ
         2.1.3 การส่งเสริมหรือสนับสนุนลูกเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
         2.1.4 เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีแก่ลูกและครอบครัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • 2.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
         2.2.1 มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและ สังคม
         2.2.2 มีการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
         2.2.3 มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสูงสุด
         2.2.4 มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏส่งผลอย่างเด่นชัดต่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมหรือทัศนคติของคนในชุมชน/สังคม ที่จะร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม