ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2560
 

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 28 เมษายน 2560


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็น "แม่" ที่มีบุตร ธิดา โดยสายเลือดหรือโดยสมรสในความดูแลของตนเอง
 2. สัญชาติไทย
วิธีการสมัคร

ผู้สมัครส่งเอกสารที่เล่าเรื่องของตนเองตามเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกเป็นแม่อนุรักษ์ โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแนบหลักฐานที่โดดเด่นเกี่ยวกับความเป็นแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาพร้อมกับใบสมัคร มาที่

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
เบอร์โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2103, 2104
โทรสาร 02 4419 509-10
หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ greenmom.mu@gmail.com

วิธีการคัดเลือก

เมื่อผ่านการคัดกรองความครบถ้วนของหลักฐานที่ผู้สมัครส่งมาทั้งหมดเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ตั้งไว้แล้วคณะทำงานจะทำการลงพื้นที่จริงของถิ่นที่อยู่ของแม่อนุรักษ์ที่ผ่านการเข้ารอบ

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ผ่านทาง Website : http://www.en.mahidol.ac.th/greenmom

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

 1. ด้านความเป็นแม่
  1.1 การอุทิศกำลังกาย กำลังใจ อุทิศชีวิตตนด้วยความมานะ อุตสาหะ
  1.2 มีความอดทน ประหยัด อดออมและขยันหมั่นเพียร
  1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
 2. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบเป็น 2 ส่วน
  2.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อลูกและครอบครัว
  2.1.1 การปลูกฝังให้ลูกรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
  2.1.2 อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกด้วยการใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดธรรมชาติ
  2.1.3 การส่งเสริมหรือสนับสนุนลูกเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  2.1.4 เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีแก่ลูกและครอบครัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
  2.2.1 มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
  2.2.2 มีการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
  2.2.3 มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคมอย่างสูงสุด
  2.2.4 มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏส่งผลอย่างเด่นชัดต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของคนในชุมชน/สังคม ที่จะร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม