leaf_icon การประกวดแม่อนุรักษ์ปี 2557
รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2556
รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2555
รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2554
รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2553
รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2552
รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2551
รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2550
รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2549
รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2548
รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2547
เยี่ยมเยือนแม่อนุรักษ์
Home
Site Map

รางวัลแม่อนุรักษ์ปี 2557

ในช่วงเวลา สอง-สาม ทศวรรษที่ผ่านมา กระแสโลกาภิวัฒน์ได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก และในส่วนของประเทศไทยนั้น ประชาชนในทุกระดับต้องทำการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวที่ต้องทำการตั้งรับในการประกอบอาชีพ การหารายได้ การควบคุมรายจ่าย การแสวงหาสวัสดิการสังคมที่มั่นคง การเลี้ยงดูคนในครอบครัวอย่างทั่วถึง ฯลฯ ซึ่งบทบาทของผู้ปกครอง คือ พ่อและแม่ที่ต้องดูแลสมาชิกที่เป็นลูกหลานนั้น ต้องมีความเข้มแข็งและอดทนในการกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด อบอุ่น และเป็นสุข อย่างไรก็ดี การนำพาให้ครอบครัวอยู่รอด อบอุ่น และเป็นสุขได้นั้น จะต้องไม่ลืมและต้องตระหนักว่า ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้นทุนอันมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและชุมชนโดยรวม ยิ่งผู้ปกครองมีกัลยาณมิตรหรือเครือข่ายเพื่อนฝูงจากภายในและระหว่างชุมชนต่างๆ ในการร่วมคิดและร่วมทำเพื่อป้องกันและรักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ก็ยิ่งช่วยให้ครอบครัวและชุมชนสามารถฝ่าฝันในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง

กระนั้นก็ตาม “แม่” ในฐานะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของครอบครัว เพราะมีบทบาทเด่นในการสั่งสอนเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี โดยเฉพาะการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมด้วยวัตถุนิยม”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลแด่แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานมหิดล-วันแม่ประจำปี 2556
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรให้ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 3. เพื่อให้แม่รุ่นใหม่ เกิดความสนใจและตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมายขอบเขตพื้นที่การคัดเลือก

คัดเลือก “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในแต่ละภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน

ขอบเขตพื้นที่การคัดเลือก

แบ่งพื้นที่เป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยคัดเลือกแม่ดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคละ 1 ท่าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็น “แม่” ที่มีบุตร ธิดา โดยสายเลือดหรือโดยสมรสในความดูแลของตนเอง 2. สัญชาติไทย

รางวัลที่ได้รับ

แม่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรในงานมหิดล – วันแม่ ประจำปี 2557

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

 1. ด้านความเป็นแม่
  1.1 การอุทิศกำลังกาย กำลังใจ อุทิศชีวิตตนด้วยความมานะ อุตสาหะ
  1.2 มีความอดทน ประหยัด อดออมและขยันหมั่นเพียร
  1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
 2. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ส่วน
  2.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อลูกและครอบครัว
  2.1.1 การปลูกฝังให้ลูกรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
  2.1.2 อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกด้วยการใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดธรรมชาติ
  2.1.3 การส่งเสริมหรือสนับสนุนลูกเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  2.1.4 เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีแก่ลูกและครอบครัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
  2.2.1 มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
  2.2.2 มีการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
  2.2.3 มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสูงสุด
  2.2.4 มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏส่งผลอย่างเด่นชัดต่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมหรือทัศนคติของคนในชุมชน/สังคม ที่จะร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัคร

 1. เขียนประวัติของแม่ในด้านความเป็นแม่และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 2. ผู้สมัครแนบหลักฐานที่โดดเด่นเกี่ยวกับความเป็นแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาพร้อมกับใบสมัคร
 3. ส่งประวัติมาที่
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2222 โทรสาร 02-4419-509-10

หมดเขตรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2557

วิธีการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจากประวัติ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผ่านการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกฯ พิจารณาตัดสินจากการสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
ผ่านทาง Website : http://www.en.mahidol.ac.th/greenmom

รางวัลที่ได้รับ

แม่ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2557

EN Webmaster